ســـــــــــــــــــپیده هـــــــــا

بنام دوست که این عاشقانه ها بر اوست

واه چه زیباییست
ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

هفته ی پایانی برگریزان پاییز است...
میبینم ...نگاهم اینجاست ...،
افتاده از پشت پنجره بر گیسوان بید (مجنون) باغکوچه ی محل ...
سرمستی و دیوانگی باد بر آبشار گیسوان ِ آن شانه ها رقصانست...
لحظه یی بعد برگ...برگ ..برگ ... ،
زرد ...زرد ...زرد ،
رها شده اند روی چمن سرد ...
و آسمان هنوز آبیست ....


این غزل از سروده های تازه نیست ولی برای خاطر پاییز و برای خاطر پاییزدوستان و برای آنانی که اینرا نخوانده بودند ....

واه چـــــــه زیباییـــــــــست میبینم خزان آمد خزان

آتش ِ جاریســــــــــت میبینم خـــــــزان آمد خزان

باد گـــَرد ِعشــــق میبــیزد دور از چـــــــــــشم ِ بد

دســـــــــــتِ بازِ کیست میـــــبینم خزان آمد خزان

میـــــــــگدازد سبز با ترکیب رنگِ ســـــــــــرخ ، زرد

بِرکه ها رنگیست میبـــــــــــینم خزان آمد خــــــزان

هیچ میــــدانی درین نــــــــظاره گاهِ عاشــــــــــقان

جای تو خالیست میبــــــــــینم خــــــزان آمد خزان

انتظارم باز مِشمارد قــــــــدم هایــــــــــــــــت زمین

یک ...دو ...سه... تا بیست، میبینم خزان آمد خزانانجیلا پگاهی


 
این شام با حضور تو
ساعت ۸:٥٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

 

این شام با حضور تو پر نور می شـــــــــود

از خنده ات احاطه ی غم دور می شـــــود

شهد حلال وسوسه هایت که می چــــکد

این خانه خانه ِ غزل و شــــــور مــــی شود

غوغای شاد و شوخ ِ نسیمی که می وَزَد

خوش فصل دیگرم ز دمـــت جور می شود

این شام در کنار همین مــــــــــهربانیـــها

در قاب عاشــــقانه ی محصــــور می شود

با چشــــم آفتاب که آکنــــــــــده یی حضور

خود چــــشم تیرگی ز رخ ات کورمی شود

اینجا درین زمیــــنه ِ آییــــــــــــــــنه و چراغ

شــــب میرود ز دیـــده گم و گور می شود

 
به دل ها بذر عشق و مهر کارید
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:


به دلها  بذر عشق و مهر کارید
لبانِ غصه را خنـــــده بیارید
ز دشتِ پر گل و سبزِ خیالِ ،
به ما عیدی، گلِ سرخی بیارید

ا.پگاهی
14.10.2013


 
که می خندی ...
ساعت ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ دی ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:
که میخندی دلِ من تازه میشه
دچارِ عشــــقِ بی اندازه میشه
که می خندی دگر دلتـــنگی هایم
چه بی دیوار و بی دروازه میشه

***
الهی خنده هایت جاری باشه
دلت از بارِ غصه عاری باشه
همیشه چشمهای مهربانت
کتابِ بازِ لطف و یاری باشه

****
ترا لبــخند می زیـــــبد خدایی
دلِ خرسند مــــی زیبد خدایی
حضورت شاد و خندان در کنارم
چه بی ترفند می زیبد، خدایی

پگاهی
16.10.2013

 
گلاب سرخی ...
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ دی ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

گلاب سرخی میاندازه به راهم
سخن  داره نگاهش با نگاهم
میــــانِ جـــــنگلِ سبزِ محبت
طلوعِ  روشنِ یک صبحگاهم

پگاهی
116.10.2013


 
شکست آخر
ساعت ۱۱:٤٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ دی ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:
شکست آخر شکست آخر دلم را
بدســــت خویش این کافر دلم را
به قـــــــوغِ آتشِ سوزانِ هجران
نـــموده خاک و خاکستر دلم را

پگاهی
16.10.2013

 
سبوی شعر پر کن
ساعت ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ دی ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

سبوی شـــــــعر پر کن دستی دستی
به رقص آور فضا با شـــــور و مستی
میانِ جــــــامِ آتـــــش گــونه ی عشق
بجوشان چـشمه های شادِ هستی

****

شـــــکن آیینه های خود پرستی
زدا گرد خشونت ها و پستی
برون کن سایه ی ســـــرد زمستان
جــــــهان را ساز باغ سبز هستی

ا.پگاهی


 
سخن با تو گل بارانب میشه
ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ دی ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:


****
ســـــخن با تو گــــلِ بارانی میشه
سپندِ آتـــــــــشِ پنــــهانی میشه
به سبکِ شـــــعر ِ حافظ عاشقانه
نــــــــوای دلـکشِ روحانی میشه

***
غزل با عشق می خندد دهانی
کـــند پر شهد و شیرینی زبانی
سکوت و خامشی و خلوت دل
گــــذر کرده به شور آورده جانی

ـ...

بگــــــو ، غصه نمی آید ســــراغم
شــــــــرارِ غم نمی ســــازد داغم
بگو که رخت می بندد شب اینجا
دوچـــــشمِ ماه می باشد چراغم

***

ســــکوتِ لحظه دلگیرم کند باز
صـــــــدا زن شعر تا با تو کنم راز
بــــــگویم حرفهای مانــده در دل
شـــــوم بانوی شادِ قـــصه پرداز

***

بـــــــــخوان بر باغ آهنگِ بهاری
نشــــــــــــــاط آور به آوازِ قناری
سکوتِ خسته اینجا حکم راند
شکن با قهقه ی این نظم جاری

غزال شعر مست این چمن شد
هوا خوشبوی ازین مُشکِ ختن شد
طنینِ پارسی با لحنِ شـــــــیرین
به من موسیقیی شادِ سخن شد

...

پگاهی
17.10.2013 
به نگاه تو غم و...
ساعت ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ دی ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

ه نــــــگاهِ تو غـــــــم و درد فراموش کنم
خنده زن تا میی لبـــــــخندِ ترا نــوش کنم

روز هـــــــا تلخ گذشـــتند ولی حالا شُکر
آمدی من به سخــنهای دلـت گوش کنم

چــــــقدر تشنه ی گپهای شیرینت شده ام
گپ بزن من هیجانات خودم هوش کنم

کشته هردم دودلی های بمــــانم ، بروم
من به این قاطعیتم معرکه خاموش کنم

خیلی خوش آمدی این شعر به استقبالت
چون گل سرخ ، زمیـنِِ قدمت پــوش کنم

با تو سیـــــمای بدِ غصه ز نو خـــط بزنم
لحظه را پاک از این حالت مغشوش کنم

انجیلا پگاهی
20.10.2013


 
باز هم روح حقیقت را
ساعت ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ دی ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

باز هم روحِ حقیقت را سنگسار کنند
سرِ منصور دگر را به ســــــــــرِ دار کنند
این گروهِ خَــــشَن از فرطِ تعصب ،حالا
عشق را عاطفه را باز هم انکار کنند

ا.پگاهی
20.10.2013


 
سکوتی می شوی ...
ساعت ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ دی ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

سکوتی میــــــشوی راهِ گلویم
سبـــــب می گردی مرگِ آرزویم
به بندت می کشی روز دوصدبار
کــتابِ حرفــها و گفـــــــــتگویم

ا.پگاهی
02.11.2013


 
بگذار جو مرغ آرزو
ساعت ۱:٠٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ دی ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

پس از غیبت چند روزه ام ،
تقدیم تان :

بگـــــذار چو مــــرغِ آرزو پر بــــگیرم
پروازِ بلـــــــــند عشق از سـر بگیرم
تا اوج فــــضای آبی پرواز کـــــــنم
خورشیدِ جهان به شوق در بر بگیرم

***
بگذار درخــت عاشـــقی بر بدهد
یک باغِ امید مــــیوه ی تر بدهد
رویای قشنگِ روشن و سبزِ چمن
بگذار به باغ شـــــــور دیگر بدهد


ا.پگاهی
04.12.2013


 
استاد قیوم بیسد
ساعت ۱:٠۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ دی ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

هنرمند بی همتای سرزمین ما ، پدر تئاتر افغانستان ، استاد عبدالقیوم بیسد به جاودانگی پیوست!

گویا زمین ثغور بزرگی او نداشت
پرواز کرد و رفت
تا اوج های دور
روحِ بلندِ او
....

05.12.2013


 
فراموشم مکن
ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ دی ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

فرامـــــوشم مکن در شامِ بارانــــــــــــی و تلخِ درد
فراموشم مــــکن در امــــتدادِ روز هــــــــــای سرد

نگاهم تـــــیره ، روحم خــسته ، وای از ناتوانی ها
مرا مـــــگذار اینجا تا بپوسم زلای خاک و گرد

صــــــــدایم نــم کـــــشیده از رطـــوبت های ابر دل
خراشــــــیده گلـــویم ناخــــــنِ تیزِ غــــــــمِ نامــرد

که ؟ باسنگی شکسته شیشه ی صاف صدایم را
که خونین است نبض ِ ناله ، وقتی گویمت برگرد !

 

ا.پگاهی
06.12.2013


 
بگو خواهر ...
ساعت ۱:٠۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ دی ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

ا هم بسوی فردای روشن....


بـــــــــگو! خواهر، بــــگو ! با هــم برادر،
شریکـــــــــــیم شـــادی و غم را برابر

بــــگو از باهــــــــمی نی از جدایی
که باهم زیستن شأن است و هم فر

برای مــــــــــــــــــــردمانِ سرزمینت
بگو از الــــــــفت و از عشق ، دیگر

بــــــدان که برتری و زیـــاده خواهی
ندارد جـــــــــــز زیان سودِ سراسر

وطــن دســــــــــتِ محبت کار دارد
مــــــــزن آتش نهــــال مهر با شر

بــدان که دشمنی و کـــین و نفرت
کند احــــــوالِ ما از بـــد بدتر

دریـــــــن جغرافیا جا بر همه است
به زیر سقف مهرش کن شبت سر

انجیلا پگاهی
07.12.2013


 
باز با چنگ خیالات
ساعت ۱:٠٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ دی ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

باز   با چنـــگِ خیالاتِ خـــــــودم رقصانم
به همان شیوه ی نو شعر و غزل می خوانم

آی ای زمــــــــــزمه ی دایـــــــــم ِ بیتابیِ من
جــــــــــاری ام باش درین لحظه ی پر بارانم

جاری ام باش که با این همه دستورِ سکوت
من همان شاعرِِ دیوانه و عاشــــق مــانم

روحِ شوریده ی ما  گو به خـــموشــی مگرا!
که خموشــیِ تـــو من مــــردنِ خود میـــدانم

...

انجیلا پگاهی
11.12.2013


 
خراب کرده هوای غمت ...
ساعت ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ دی ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

خراب کرده هــوای غمت هـــــــــوای مرا
به خون نشانده حسِ روشـــنِ صدای مرا

به درد بـــــــرده غم انگـیـزیی نگــاهت باز
سرودِ بلبــــــــلکِ شوخِ شعر هـــای مرا

غـــــــبارِ آهِ تـــو پر کرده آســــمان حتا
گرفــــته روزنه ی پر ز روشنــای مرا

چرا نمِـــشکند دست ظلم آی خدا
هـــــــمو که میشکند قامت رســـای مرا

شبِ سیاهِ مصیبت طلـــــــسمِ تاریکی
ببسته باز درین لحظه دســت و پای مرا

انجیلا پگاهی
14.12.2013


 
یلدا مبارک
ساعت ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ دی ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

پیشاپیش یلدای تان فرخنده و شاد !

در مسیر گذر تند زمان
من روایتگر پیروزیی نورم
می شنویی ؟!
نفسم ، سرخیی یک صبحدمِ نورانیست
من به اذنِ عشق
ز پایانی شب می گویم ...

ا.پگاهی

18.12.2013


 
دو چشمانت
ساعت ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ دی ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

دوچشمانت غمت را می سراید
سکوتِ پیهـــــمت را می سراید
روانِ خستـــــه و دریای اشکت
گریبــــــــانِ نـــمت را می سراید

ا.پگاهی
18.12.2013


 
یلدا مبارک
ساعت ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ دی ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

مبارکباد این شبِ اهورایی !


قســــم به لحظه ی یلدایـــــیِ شبِ یلـدا
قسم به عــــــــــــشق به تنهایی دل شیدا
قسم به هرچه مقدس برای هردوی ماست
که دوست دارمت ایدوست گــــــاه مثل خدا

ا.پگاهی


 
← صفحه بعد