گفتی احساسم چه لبریزانه ...

 

 

گفتی : احساسم چه لبریزانه از «تو » میسرود
آن دقــــــــایق را کــــــــنارِ شر شرِ امــــــواجِ رود

در نـــــــــــــبودِ من کـــــــــتاب یاد هامــیزد ورق
از نــــــگاهم صد درِ ســـــوی نـگاهت میگشود

چشمهای قصه گــویم شاه بــــــــیت یــک غزل
آن غزل ، یــــک عاشــــــقانه ،دلســرود تازه بود

قایق رویـــــایِ من آنـــــجا به روی مـــــــوج ها
دســـــت لطف باد ها با مهربانی مــی ستود

شــهد باران لبانت حرفهای هــــای دلنــــشین
روی حس لحظه ام شهد و شیرینی می فزود

خیـــــــلی زیبا است ایـن طرز بیـانت ،جان من
آنــقدر که محو میــگردم ســــــــــراپای وجــــود

میزنم بر تــــــــخته میگویم خدا زین لحظه ها
گوش شیطان کر بگردان کور کن چشم حسود

انجیلا پگاهی
اگست 2013
/ 0 نظر / 21 بازدید