ما گرهِ عاطفه


ما گره ِ عاطــــفه بر سبزه ی دل مــــیزنیم
تار الفت را بدور عشق از نـــــو میـــــــتنیم
ما طلسمِ درد را سر مِشکنیم از سرخوشی
بر لبِ خشکِ زمان نـــــقشِ گلی را میکَنَیم

ا.پگاهی
24.03.2013

/ 0 نظر / 17 بازدید