دلم گرفته خدایا دلم گرفته ز کی؟


دلم گـــرفته خدایا دلم گرفــــــــــــــــته زکی؟
هزار بند امــــیدانه ام گســــــــــــسته زکی؟
غــمی عظیم به سنگینی هــــمه کـــوه ها
به روی سینه ام اینروز ها نـــــشسته زکی؟


ا.پگاهی

03جنوری 2013

/ 0 نظر / 19 بازدید