امشب کنار خستگی ام..


امشب کنار خســــــــتگی ام دیــــر تر بمان
این آرزو پـــذیر زمــــــــــن تا ســـــحر بمان

از عشـــــق گو سخن همه شب با حــرارتی
این قــــصه را دوباره به آخـــر مـــــبر ، بمان

شــیرین ترین لحظه همین اســــت بهر من
ای از خدا رســـــــیده مـرو ، بیــــــشتر بمان

ایـــــــنگونه خـــستگی برود تـــــن رهــا کند
راحـــت شوم ز خستگیهای ســــــــفر بمان

با مهر قــطره قـــطره دلـــم آب کــــــن هله
تســــریع کن شــــــرار دلم شـــعله ور بمان

ا.پگاهی
دسمبر 2011
/ 0 نظر / 21 بازدید