در حجب نگاهم ...

در حجب نگاهم عشق را ریشه شدی
پیـچیدی حسِ پنجره و شــیشه شدی
در جــــــــــنگِ دل و نادلــی هایـــم آخر
فاتـحِ من و تــــــــــمامِ اندیـــشه شدیا.پگاهی
سپتامبر 2013

/ 0 نظر / 19 بازدید