دوباره روزن احساس...

دوباره  روزنِ احساس تــــــــــخته بند مکن
هواش تیره و تاریـــــــــک و ناپسند مکن

حضور روشنِ خورشید عادتش شده است
حریرِ عادتِ درگیــــــــرِ چون و چند مکن

بمان که سبـــــــز بماند باغِ عاطفه هم
تبر مگــــیر و تنِ ســـــــــبزه بند بند مکن

زبانِ چهچه ی شاعر مبُر به دست غضب
گلوی هلــــهله هایش ســــــکوتمند مکن

انجیلا پگاهی
29.12.2013

/ 0 نظر / 52 بازدید