چین های تیره ی پیراهن شب ...


این شب مهتابی...

چین های تیره ی پیراهنِ شـــب گم شده
در حریرِ روشنی های حــــــــضور ِ ماهتاب

پلک بر هم میزنند استــــــــــــارگانِ آسمان
زود زین عاشق تباران پرسـشِِ گیرم جـواب

قطره قطره میچکی تو هم ز پلک خواب ها
میرسی تا دور گردانی مرا از اضــــــطراب

میرسی تا دست شاعر را بگیری ،مــهربان
ره بری آنسوی دنیــایِ خیالی با شـــتاب

راهِ ما مهتاب پر نور و چراغان کرده است
خیر بیــند این نــکو اندیــــشه ی راهِ ثواب

انجیلا پگاهی
23.06.2013
/ 0 نظر / 22 بازدید