آیینه ام بنشسته رویم گرد...

آییـــــنه ام ،بنــشسته رویــــم گرد
دلتـــنگی دارم زین طـــــلسم درد

در گوشه ی دنــــــج فـــرامـــــوشی
افتادم از چــشم و دل ایـــنجا سرد

آری منـــــــــــم با زخـــــم های خود
با غــــــصه ها با نـــــاله هایــم فــرد

قــهر است؟ میپرسـم ، خدا از من،
کـــرده چنـــــــینم از نگـــاهت طرد !!

تنــــــــهایی را عادت کــــــــنم بایــد
این هـدیه یی که زنــــــــــدگــــی آورد

انجیلا پگاهی
/ 0 نظر / 18 بازدید