ز مهِ روی خود ...


ز مه ی روی خود این شام چراغانی کنم
دل خود را به بـــــــــهای دلی ارزانی کنم
قحط سالیست مـــــحبت درین شــهر اگر
رو به آن ملکِ خـیالیِِ ِ فراوانــــــــی کنــم

ا.پگاهی

/ 0 نظر / 21 بازدید