دستی به دعا ...

دستانِ   دعــا پیـــشِ خدا بگــــــشودیم
ما  پنـــــــــجره ی دل به نــوا بگـــــشودیم
بر دامــــــــــنه ی وسیعی رحمت و سخاش
چـــشمی به  امـــــــیدواری ها  بگشودیم

ا.پگاهی

دسمبر 2012

/ 0 نظر / 39 بازدید