باز آیینه ز غم کم کم غباری میشود..


باز آییـــنه ز غم کم کم   غباری میشود
از هجوم سایه بی امیدواری میـــشود
باز این آیینه ی روشندل و عاشق تبار
از مصیبت سردچار انتحاری مــیشود

ا.پگاهی
04.08.2013

/ 0 نظر / 20 بازدید