به آن نگاهی که دادی مرا ز عشق شراب

به آن نگاهی که دادی مرا ز عشق شراب
دو باره نشـئه بریزان از آن نــگاه ی عقاب

دُچـــار کــن تو شـکارت دچار کن به نگاه
دچار کن به فــــــراز و نشیب این تب و تاب

مبند پنجـــــــره ی روشنت ز چشمانــــم
پر از قشنگی بکن پلکهای رفتــه به خواب

بپیـــــچ در شـــرر دیـــــده هـــــات اندامم
بسوز در عطشت ، دل بکن کبــــاب، کباب

هنوز هـــم به هوای نشـــــاط چشمانت
ببین چگـــونه دلــــــم میشود برای تو آب

انجیلا پگاهی
جولای 2013
/ 0 نظر / 19 بازدید