پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1392

دلم را برد بر امواج بسپرد

دلم را بــرد بر امـــــــواج بــــــسپردبه درد او دلــــــم دیــــــــگر نمیخوردشـــــــــقایق بود احساسم که پرپرمـــــــیان پنجه های قهـــــــر او مُردگــــــمانم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

از برای زندگانی کاش چشم آیینه بود ...

از برای زنــدگانی کـــاش چشـــــم، آیینه بود آفتـــابِ روشـــن امــــا در درون سینـــــه بود لحـــظه هـــاشـــادِ نــــگاهِ صبحــــــگاهِ زندگی زندگی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

میروم تا دل دریایی به دریا بزنم...

مــــــیروم تا دل دریایـــی به دریــــــا بزنم سر سودایی خـــود برده به صـــــحرا بزنم قفــــــــــسِ تنگِ دلم را بشــــکافم بپرم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 60 بازدید

مرا بهار دوباره رسید عاشق کرد!

مــرا بـــــــهار دوباره رســــید ، عاشـــــــق کرد رسید روح بـــه جانـــــم دمـــــید ،عـــاشق کرد به خــــــواب رفته بدم فصـــل های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید