دلم گرفته خدایا ...

 

 

دلم گـــرفته خدایا دلم گرفــــــــــــــــته زکی؟
هزار بند امــــیدانه ام گســــــــــــسته زکی؟
غــمی عظیم به سنگینی هــــمه کـــوه ها
به روی سینه ام اینروز ها نـــــشسته زکی؟


ا.پگاهی
03.01.3013

/ 0 نظر / 22 بازدید