برگشتی تا دوباره ...

برگشتی تا دوبــــاره غزل را نفس شوی
آوای پر ســـــــرایش دور از قفـــس شوی
آغوش پر کـــــــــــنی دلِ تنــهایی سرود
در کوچه باغ شــاعریهایم جرس شــــوی

ا.پگاهی

دسمبر 2012

/ 0 نظر / 58 بازدید