ســـــــــــــــــــپیده هـــــــــا

بنام دوست که این عاشقانه ها بر اوست

دلم گرفته خدایا دلم گرفته ز کی؟

دلم گـــرفته خدایا دلم گرفــــــــــــــــته زکی؟ هزار بند امــــیدانه ام گســــــــــــسته زکی؟ غــمی عظیم به سنگینی هــــمه کـــوه ها به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید
بهمن 93
2 پست
دی 93
8 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
5 پست
دی 92
7 پست
آبان 92
17 پست
مهر 92
36 پست
شهریور 92
2 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
20 پست
دی 91
25 پست
مهر 91
3 پست
تیر 91
11 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
4 پست
دی 90
5 پست
آذر 90
9 پست
مهر 90
3 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
3 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
4 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
3 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
4 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
2 پست
آذر 86
5 پست
آبان 86
3 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
3 پست
شهریور 85
4 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
4 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
2 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
2 پست
بهمن 83
1 پست
آذر 83
1 پست
مرداد 83
1 پست
خرداد 83
1 پست
آذر 82
2 پست
شهریور 82
2 پست
مرداد 82
1 پست
وقتی_تو
1 پست
با_برقک
1 پست
برای_تو
1 پست
که_نشد
1 پست
فانی
1 پست
رفتم_که
1 پست
میرقصد
1 پست
آمدم
1 پست