کسی نبود درین کوچه ی زمستانی

 

کســـــــــی نبود دریـــن کوچـــه ی زمستانی
که این مسیر به هــــمراهی اش حساب کنم

غمی نشسته سرِ  چهـــارراه زنـــــــدگی را
به یـــمن بودن او  خسته وخــــــــــــراب کنم

کــــسی نبود دوبــــــالم دهد   به پــــــــروازی
برای باز رسیــــــــــدن به  او ، شــــتاب کـــنم

حـــــــــضور برفـــی این روز های زنـــــدگی را
ز چـــــشم روشـــــن ا و گــــرمِ آفتـــــاب کنم

کســـــــــی نبود درین سایه هـــای تنهــــایی
همو  که گمــشده ی نیمه ام خـــــطاب کنم

بگو چگـونه بیــــــــابم خودم درین محــــــشر
بگو  چــــگونه  ز خــود دور   اضــــــطراب کنم
 
به عشق تکیـــه دهم من   چـــــو کودک شادِ
دوباره فــــــــصل  نو ِی  درج ایــــــن کتاب کنم

انجیلا پگاهی


دسمبر 2011

/ 3 نظر / 18 بازدید
دالکاف

درود با حفره های مرموز بروزم همچنین برای شما دوست گرامی آرزوی پیروزی دارم.