# آوخ_شکست_شرنگ_شرنگ_شیشه_احتییاط

آوخ شکست شرنگ شرنگ شیشه احـــتـــ....یاط

آوَخ ، شکست ، شـــرنگ ، شـــرنگ شیشــه ، احتــ...یاط صد پــــاره میشه رشته ی  اندیشــــــــــــــه ، احتــ..یاطگنجشــــــکِ شــــادِ  ذهــــن زگلشـــــــاخــه ... ادامه مطلب
/ 61 نظر / 29 بازدید