بگرفته آهِ سردِ..


بگرفــــته آه ســـردِ تا دامنِ خـــــــــیالم
این روزن غبـــــــــــاری کرده خراب حالم
دنیای رنگ رنگیم خاکستریست حالا
احوال خـــسته گان را گویا ترین مثالم

ا.پگاهی
16.07.13

/ 0 نظر / 21 بازدید